Bijgebouw 40m2 thumbnail

Bijgebouw 40m2

Published Jun 24, 22
7 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Houten Bijgebouw Op Maat

Medewerking architect Als voor het bouwen van de bijgebouwen constructieve ingrepen aan de bestaande woning nodig zijn (zoals bijvoorbeeld het maken van nieuwe gevelopeningen, of openingen in dragende muren), dan moet een architect betrokken zijn bij de opstelling van het meldingsdossier (wat is een bijgebouw). OPRIT -TERRAS - ZWEMBAD SIERVIJVER Voor het aanleggen van verharde constructies in de tuin heeft u in principe een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Vrijstelling De strikt noodzakelijke toegangen en opritten naar de woning zijn vrijgesteld van vergunning. Parkeerplaatsen in de voortuin vallen hier niet onder. Wel de toegang tot voordeur en garage - eikenhouten bijgebouw op maat. De aanleg van een niet–overdekte constructie (siervijver, terras, zwembad,…) is vrijgesteld van vergunning tot maximaal 80 vierkante meter per goed in zijtuin en achtertuin.

Strikt noodzakelijk toegangen en opritten worden niet meegeteld bij deze maximale oppervlakte. De vrijstelling geldt enkel voor constructies die: - geen bouwvolume hebben. - niet hoger dan 1,5 meter boven het maaiveld komen. - 1 meter van de perceelsgrens verwijderd blijven. - minder dan 30 meter van de woning verwijderd zijn.Melding Binnen deze categorie zijn er geen meldingen nodig. bijgebouw douglas. ZONNEPANELEN SCHOTELANTENNES Het plaatsen van zonnepanelen en schotelantennes is in de meeste situaties vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning. Alle plaatsingen van zonnepanelen of schotelantennes in de voortuin of op de voorgevel, zijn vergunningsplichtig. Vrijstelling Op een plat dak is de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld als de installatie niet hoger dan 1 meter boven de dakrand komt.

Onder zonnepanelen geïntegreerd in het hellende dakvlak wordt verstaan : - ofwel bovenop de feitelijke dakbedekking en dus in dezelfde helling maar ertegen of enkele centimeters erboven worden gemonteerd - zekeringkast bijgebouw. - ofwel tussenin of ter vervanging ervan zijn geplaatst en bijgevolg zelf als dakbedekking fungeren. Het plaatsen van een schotelantenne met een maximale diameter van 80 centimeter op hellende daken achter de dakrand of tegen de achtergevel van gebouwen, in de kleur van de gevel of in een neutrale, onopvallende kleur is vrijgesteld van vergunning.Melding Binnen deze categorie zijn er geen meldingen nodig. BOMEN EN HAGEN Aanplantingen in de tuin zijn niet vergunningsplichtig.. Bomen moeten volgens het veldwetboek 2 meter afstand houden van de perceelsgrens. Hagen die niet gemeenschappelijk op de perceelsgrens geplant worden moeten minstens 50 cm van de perceelsgrens staan. Het vellen van hoogstammige bomen (een boom met een omtrek van minstens 1 meter op 1 meter hoogte) is in principe vergunningsplichtig.

Bijgebouw Riet

Voor ontbossen is altijd een vergunning nodig en is heraanplanten (boscompensatie) verplicht. Ook het vellen van losstaande hoogstammige bomen is in regel aan een vergunning onderworpen. Vrijstelling Vellen van hoogstammige bomen is vrijgesteld van vergunning onder de volgende voorwaarden: - de boom behoort niet tot een bos. - de boom staat in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied.

- de boom staat op maximaal 15 meter van de woning. Melding Binnen deze categorie zijn er geen meldingen nodig. AFSLUITINGEN Voor het plaatsen van een afsluiting of hekwerk heeft u in principe een stedenbouwkundige vergunning nodig. Er gelden een aantal vrijstellingen. Vrijstelling In zij- en achtertuin kunt u zonder vergunning een afsluiting plaatsen tot 2 meter hoog.Dan is ook hier een hoogte van 2 meter vrijgesteld van vergunning - het bijgebouw. De vrijstelling geldt niet als: - de afsluiting verder dan 30 meter van de woning geplaatst wordt (houten bijgebouw). - de afsluiting geplaatst wordt in een oeverzone, afgebakend in een bekken- of deelbekkenbeheersplan of in de 5 meter brede strook langs waterlopen.

OPSLAAN VAN MATERIAAL, OPZETTEN VAN TENTEN Een grond gebruiken voor opslag, caravans of tenten valt onder de stedenbouwkundige vergunningsplicht. Er bestaan een aantal vrijstellingen. Vrijstelling Volgende activiteiten worden onder voorwaarden vrijgesteld van vergunning: - het opslaan van allerhande bij de woning horende materialen en materieel met een totaal maximaal volume van 10 kubieke meter en niet zichtbaar vanaf de openbare weg.

Dit alles kan enkel binnen een straal van 30 meter van de woning, en niet in een oeverzone, afgebakend in een bekken- of deelbekkenbeheersplan, of in de 5 meter brede strook langs een waterloop. Melding Binnen deze categorie zijn er geen meldingen nodig. OPHOGEN OF AFGRAVEN VAN HET TERREIN Voor een aanmerkelijke reliëfwijziging heeft u een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Vrijstelling Voor een niet-aanmerkelijke ­reliëfwijziging is geen stedenbouwkundige vergunning nodig. wat is een losstaand bijgebouw. Let wel op dat men de natuurlijke waterafloop tussen percelen niet mag belemmeren. U moet ook rekening houden met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke ❙ 55 ❙ uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, verkavelingsvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen en andere regelgeving die op het perceel van toepassing is.

Inrichting Bijgebouw

Melding Binnen deze categorie zijn er geen meldingen nodig. ONDERGRONDSE CONSTRUCTIES De stedenbouwkundige vergunningsplicht geldt ook voor ondergrondse constructies. In de meest courante gevallen geldt een vrijstelling. Vrijstelling Gebruikelijke ondergrondse constructies bij de woning, zoals een brandstoftank, de huisaansluitingen van de nutsvoorzieningen, een regenwaterput, zijn vrijgesteld. De vrijstelling geldt niet als: - de ondergrondse constructie voor de rooilijn of in een achteruitbouwstrook ligt.

- de constructie geplaatst wordt in een oeverzone, afgebakend in een bekken- of deelbekkenbeheersplan of in de 5 meter brede strook langs waterlopen - bijgebouw. Melding Binnen deze categorie zijn er geen meldingen nodig. SLOPEN Ook het slopen van constructies is in regel een stedenbouwkundige vergunning nodig. ❙ 56 ❙ Vrijstelling Sommige afbraakwerken zijn vrijgesteld van vergunning: - slopen of verwijderen van zaken waarvan de plaatsing vrijgesteld is van vergunning - volledige afbraak van een vrijstaand bouwwerk of constructie, voor zover dit niet: 1.

2. eiken bijgebouw zelf maken. groter is dan 100 vierkante meter. 3. een bijzonder belang heeft voor de kwaliteit van de leefomgeving, een volkskundige, historische of esthetische waarde heeft, als referentie dient voor de bevolking van een buurt of wijk, of bijdraagt tot het gevoelen van een plaatselijke bevolking tot een bepaalde plek te behoren.

TIJDELIJKE HANDELINGEN EN CONSTRUCTIES In principe zijn ook tijdelijke handelingen en constructies vergunningsplichtig. Er bestaan een aantal vrijstellingen. Vrijstelling Sommige tijdelijke handelingen en constructies zijn vrijgesteld van vergunning: - tijdelijke handelingen nodig voor de uitvoering van vergunde werken, voor zover deze plaatsvinden binnen de werkstrook afgebakend in de stedenbouwkundige vergunning (een werfkeet of werfkraan voor de aannemer bijvoorbeeld), - tijdelijke constructies, met uitzondering van publiciteitsinrichtingen, indien ze: 1.

2. niet geplaatst worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied, zoals natuurgebied. 3. niet ingaan tegen de algemene bestemming van het ­gebied. Melding Binnen deze categorie zijn er geen meldingen nodig - houten bijgebouw. WERKEN AAN HET DAK EN GEVELS Het plaatsen van zonnepanelen op de daken van gebouwen die niet vallen onder voorschiften inzake verplicht materiaalgebruik van verkavelingvergunningen, bpa’s of ruimtelijke uitvoeringsplannen, wordt volledig vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning op uitzondering van beschermde monumenten of gebouwen die zijn opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed of gelegen zijn in beschermde dorpszichten, landschappen.

Is aan een van die voorwaarden niet voldaan (de veranda is bijvoorbeeld 35 vierkante meter groot), dan is een architect nodig. Als aan een bestaand gebouw wordt aangebouwd, dan mogen de werken noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van de aanpalende gebouwen ­wijzigen. de oppervlakte van het dakvlak in kwestie.

Bijgebouw Op Perceelsgrens

- het kaleien of pleisteren van gevels. - het aanbrengen van steenstrips op een gevel. - het aanbrengen van een waterwerende en isolerende afdekking op blinde zijgevels. - het plaatsen van uitklapbare of uitrolbare zonneschermen aan ramen - bijgebouw riet. Die zonneschermen mogen zich niet bevinden boven het openbaar domein. - het plaatsen van voorzet­ rolluiken.

ARCHITECT NODIG ? Aan de verplichte medewerking van een architect verandert niets. Voor vele werken blijft zijn medewerking verplicht. Stabiliteitswerken Bij stabiliteitswerken blijft de medewerking van een architect verplicht. Als voor het bouwen van de bijgebouwen constructieve ingrepen aan de bestaande woning nodig zijn (zoals bijvoorbeeld het maken van nieuwe gevelopeningen, of openingen in dragende muren), dan moet een architect betrokken zijn bij de opstelling van het meldingsdossier - eiken poolhouse.

Is aan een van die voorwaarden niet voldaan (de garage of carport is bijvoorbeeld 35 vierkante meter groot), dan is een architect nodig. Tuinhuis Er is ook geen architect nodig als het tuinhuis kleiner is dan 30 vierkante meter, een kroonlijsthoogte heeft die beperkt is tot 3 meter en een nokhoogte van maximaal 4,50 meter. eiken bijgebouw prijs m2.

Zwembad of siervijver Er is ook geen architect nodig als het openluchtzwembad kleiner is dan 150 vierkante meter en op minstens 2 meter afstand van de perceelsgrenzen en gebouwen ligt. Er is ook geen architect nodig als de siervijver op meer dan 1 meter van de perceelsgrenzen ligt. Afsluitingen en hagen Er is geen architect nodig voor het plaatsen van afsluitingen of het planten van hagen.

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.
J-Line - Sl-homedecoration.comis een Belgisch merk vooral bekend van zijn woondecoratie. Bij Sweet & Lovely Home Decoration gaan we uitsluitend voor de beste kwaliteit en de mooiste ontwerpen. In onze shop vind je een ruim assortiment J-Line Wanddecoratie, staande lampen, woontextiel, verlichting, decoratie, ... zelfs een J-Line Lantaarn kaars en kaarshouder.

Latest Posts

Houten Schuur Aan Huis Bouwen

Published Jan 22, 23
6 min read

De Bommel Meubelen Dordrecht

Published Jan 14, 23
2 min read

Tuinpoort Plaatsen Tips

Published Jan 14, 23
6 min read